Referència: 19FESSPASSF-FMTPE92
Títol: Tècnic/a de Secretaria de Facultat de Medicina UVic-UCC (Manresa)


Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2019

Inici Convocatòria: 01-08-2019
Final Convocatòria: 25-08-2019

Àrea o Servei: Secretaria de la Facultat de MedicinaDescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització. La Secretaria de Facultat és la responsable de gestionar i administrar, de manera àgil i eficaç, tots els processos administratius que afavoreixin i incideixin en el correcte desenvolupament de l’activitat acadèmica de la Facultat, amb l’objectiu de facilitar als estudiants, PDI i al deganat, un servei/suport que garanteixi el bon funcionament del centre.

Funcions i tasques:
Atenció usuari
Suport a l' estudiant
Suport al professorat
Suport aules
Suport a la Coordinació de la Unitat Docent
Coordinació de pràctiques entre estudiant i centre col·laborador
Gestió administrativa d'identificació dels estudiants
Suport en l'elaboració dels contractes de pràctiques
Suport administratiu a la unitat


Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

- Cicle formatiu de grau mig de la branca administrativa

- Acreditació del nivell de suficiència en llengua catalana (Nivell C)

- Experiència en lloc de treball similar

- Coneixement de l’entorn office- Capacitat d’organització
- Discreció i confidencialitat
- Persona amb iniciativa i resolutiva
- Persona responsable i de tracte agradable
- Coneixement de l'àmbit universitari


Assoliment:

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Compromís amb l'organització

Influència:

Empatia

Orientació a l'usuari

Pensament:

Aprenentatge i utilització dels coneixements


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de
Contracte laboral
Tipus contractació EventualTítol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionarAvís: El web està en fase de proves. Durant aquest temps ajustarem disseny, continguts i funcionalitats. Si durant aquest període observeu anomalies en el moment d’aplicar per alguna de les places, ens podeu fer arribar els vostres comentaris detallant la incidència a través de politiques.talent@uvic.cat