Referència: 20FUBPASCTBETATETCI633

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Coordinador/a de laboratoris i serveis generals al Centre Tecnològic BETA

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 05-11-2020
Final Convocatòria: 26-11-2020

Àrea o Servei principal: Centre Tecnològic BETADescripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

Funcions i tasques:
Concretament, les funcions que s’esperen del candidat/a seleccionat són:
• Planificació del trasllat des de les infraestructures actuals al nou edifici.
• Implementació i millora dels protocols d’anàlisi actuals.
• Anàlisi del Pla de Qualitat actual i disseny de nous protocols d’actuació per a la millora del funcionament actual.
• Direcció de l’equip de tècnics del laboratori del centre.
• Direcció global dels laboratoris, des d’una aplicació operativa, analitzant els requeriments/necessitats i incloent la relació amb clients i proveïdors.
• Garantir l’excel·lència i la qualitat dels resultats obtinguts als laboratoris.
• Promoció i cerca d’oportunitats de serveis analítics.


Titulació universitària en l'àmbit
Titulació Universitària en l'àmbit de la Química, Enginyeria Química, Biotecnologia o similar

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència mínima de 5 anys havent treballat en un laboratori químic

Coneixement de tècniques analítiques clàssiques (gravimetries i volumetries) i tècniques instrumentals (cromatografia iònica, cromatografia de gasos, absorció atòmica, etc)

Experiència prèvia en lideratge d’equips de persones


És necessari tenir carnet de conduir

Persones al seu càrrec:


• Títol de doctor en química o similar.
• Haver liderat un laboratori químic.
• Haver treballat prèviament en altres centres tecnològics o grups de recerca universitaris.


Assoliment:

Planificació i organització

Gestió de l'equip:

Lideratge

Gestió personal:

Autocontrol

Influència:

Empatia

Pensament:

Orientació estratègica


Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Especialista
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida
Jornada a Temps Complet
Salari brut anual: 36.888,30€Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar