Referència: 20FESSPDIFMTCI256

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Agregat/da en l'àmbit de la Fisiologia i Histologia Humana

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 29-06-2020
Final Convocatòria: 20-07-2020

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Docència: 1200, Recerca: 200, Formació: 50, Altres: 150, Total: 1600 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Agregat/da en l'àmbit de la Fisiologia i Histologia Humana

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 30 crèdits de docència en assignatures de primer i 2n curs del Grau en Medicina. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de les assignatures on s'integren les matèries de fisiologia, anatomia i histologia definida aquí


Titol de doctor en l'àmbit
Ciències de la Salut o de la Vida

Títulació en l'àmbit
Llicenciatura o Grau en Ciències de la Salut o de la Vida

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència docent universitària en l'àmbit
en el Grau de Medicina

Acreditació de Professor Lector (AQU) o equivalent (ANECA)

Experiència en recerca clínica i/o biomèdicaExperiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Experiència clínica (assistencial).
Experiència de coordinació i lideratge d'assignatures i/o projectes.
Nivell B2 o C1 d’altres llengües diferents a l’anglesa


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Negociació

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació IndefinidaTítol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar