Referència: 20FESSPDIFMHI254

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit de la Farmacologia Clínica

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 17-06-2020
Final Convocatòria: 08-07-2020

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Docència: 160, Total: 160 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit de la Farmacologia Clínica

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 4,0 crèdits de docència de Farmacologia clínica a les assignatures de 3r i 4t curs. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de de farmacologia a les assignatures definida aquí


Titol de doctor en l'àmbit
Farmacologia

Títulació en l'àmbit
Llicenciatura o Grau en Medicina o en Farmàcia

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència docent universitària en l'àmbit
en Farmacologia a nivell de grau o potgrau

Estar en actiu professionalment en el moment de la contractació.Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Recerca en l'àmbit de la Farmacologia.
Lideratge d'equips i grups professionals.
Nivell B2 d'anglès.
Nivell C1 o B2 d'altres llengües diferents a l'anglesa.


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Flexibilitat i gestió del canvi

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida

S'ofereixen dues places de professor associat.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar