Referència: 20FESSPDIFMHI247

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat /da en l'àmbit de la Conducta Humana

Tipus plaça: FESS
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 17-06-2020
Final Convocatòria: 08-07-2020

Facultat: Facultat de Medicina
Departament: Departament de Medicina
Grau: Medicina


Hores PDI: Docència: 100, Altres: 20, Total: 120 Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica situada a la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca, la transferència, la innovació i la internacionalització.

La Facultat de Medicina inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat /da en l'àmbit de la Conducta Humana

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir 2,5 crèdits de docència a l’assignatura La conducta Humana. Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Títulació en l'àmbit
Graduat en Medicina o en Psicologia

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència professional en l'àmbit

Estar en actiu professionalment en el moment de la contractació.Especialitat en Psiquiatria o Psicologia Clínica
Experiència en docència en els continguts propis en el Grau en Medicina.
Experiència docent en l'àmbit mitjançant metodologia d'aprenentatge basada en casos clínics.
Doctorat en l'àmbit de Ciències de la Salut o en l'àmbit de la Biomedicina.
Nivell B2 d'anglès.
Nivell C1 o B2 d'altres llengües diferents a l'anglesa


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador
Contracte laboral
Tipus contractació Indefinida

Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador Contracte laboral Tipus contractació Indefinida S'ofereixen dues places de professor associat.


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar