Referència: 20FUBPDIFCCITCE184

Naturalesa: Plaça nova

Títol: Investigador/a sènior expert/a en agronomia al Centre Tecnològic BETA

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2020

Inici Convocatòria: 06-04-2020
Final Convocatòria: 27-04-2020

Facultat: ----------
Departament: ----------
Grau: ----------


Hores PDI:Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 40 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un investigador/a sènior expert/a en agronomia i preferentment amb coneixements en agricultura digital i/o agricultura de precisió, amb experiència i coneixements en els àmbits de la productivitat vegetal, sistemes de cultius novells, i fertilització (nutrient management).

Funcions i tasques:
El candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes Europeus i nacionals relacionats amb la producció i ús de bio-fertilitzants on caldrà que estigui en contacte continu amb agricultors, administració pública i també altres entitats de recerca a nivell nacional i Europeu. La persona seleccionada també participarà activament en la preparació de noves propostes en els àmbits de la fertilització, sistemes de cultius, agricultura digital i agricultura de precisió per tal de trobar noves oportunitats i potenciar aquesta línia que és altament estratègica i complementaria a les activitats que s’estan realitzant al centre. Per tant, la persona hauria de tenir experiència prèvia de gestió.
En el marc del projecte H2020 FERTIMANURE, el candidat/a planificarà i supervisarà experimentacions de camp sobre l’ús de productes fertilitzants i materials innovadors recuperats de dejeccions ramaderes i biostimulants. Els principals objectius són avaluar l'adequació agronòmica i l'eficiència en l'ús de nutrients i l'impacte ambiental dels productes fertilitzants.
El Centre Tecnològic BETA busca incorporar una persona dinàmica, amb vocació científica, que vulgui desenvolupar la seva carrera professional en un Centre tecnològic en constant creixement, amb moltes col·laboracions nacionals i internacionals i amb un gran impacte territorial. La persona seleccionada tindrà un rol important dins la línia de recerca en gestió del sòl i fertilització, que actualment és una línia altament estratègica i amb molt potencial de creixement. Per aquest motiu, tot i que la present plaça ofereix un contracte temporal de 3 anys, s’espera que si el candidat encaixa amb la filosofia del centre, aquest pugui consolidar-se dins l’equip del Centre BETA.Titol de doctor en l'àmbit
Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar

Titulació universitària en l'àmbit
Enginyeria Agrònoma

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Almenys 2 anys d’experiència en el sector agrari, havent treballat en l’àmbit de l’edafologia, fertilització, dinàmica de nutrients o similar

Coneixements en GIS (ex. ArcGis, QGis)

Ús i aplicació de fertilitzants: rendiment agronòmic, balanç de nutrients, elaboració d’estratègies de fertilització, etc

Experiència en assajos de camp

Experiència en treball directe amb agricultors i/o ramaders

Disseny experimental i tractament de resultats

Redacció d’informes tècnics i articles científics

Facilitat de comunicació en català, castellà i anglès.


És necessari tenir carnet de conduir

Disponibilitat per a viatjar


- Coneixements en agricultura digital i/o agricultura de precisió.
- Formulació de bio-fertilitzants específics segons les necessitats en funció dels cultius.
- Haver estat treballant en el sector privat: productors de fertilitzants, cooperatives agràries, producció de pinsos, etc.
- Prèvia experiència en gestió de projectes d’R+D a nivell nacional i internacional.
- Preparació de propostes de projectes Europeus competitius (H2020, LIFE, Interreg, etc).
- Haver realitzat estades de recerca internacionals.
- Haver estat Investigador Principal d’algun projecte de recerca nacional o internacional.


Assoliment:

Iniciativa

Gestió de l'equip:

Lideratge

Gestió personal:

Autoconfiança

Influència:

Networking

Pensament:

Creativitat


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Col·laborador/a Investigador/a
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Horari Jornada Completa
Semestres 1r i 2n semestre
Salari brut anual: 30.515,10€

S’ofereix un contracte de 3 anys amb possibilitat d’ampliació a contracte indefinit al finalitzar aquesta etapa. Aquesta plaça està parcialment finançada a través del projecte H2020 FERTIMANURE (Grant agreement ID: 862849)


Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar