Referència: 19FUBPDIFETCHASSHE143

Naturalesa: Plaça nova

Títol: PDI Associat/da en l'àmbit de l'anglès per a usos acadèmics

Tipus plaça: FUB
Any acadèmic: 2019

Inici Convocatòria: 03-12-2019
Final Convocatòria: 24-12-2019

Facultat: Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Departament: Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura
Grau:


Hores PDI:Descripció:
La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

La Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes inicia un procés de contractació per a incorporar PDI Associat/da en l'àmbit de l'anglès per a usos acadèmics

Funcions i tasques:
El/la candidat/a haurà d’impartir un total de 12 crèdits de docència a les assignatures d'Anglès per a usos acadèmics dels graus de psicologia (1r any) i Ciències de l'activitat física i de l'esport (1r any).Haurà de poder explicar amb una dimensió pràctica i teòrica el temari de l’assignatura definida aquí


Títulació en l'àmbit
Grau en Filologia anglesa o Grau en traducció o Grau de Mestre especialitat anglès o titulacions afins

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d'obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d'anglès o estar en condicions d'obtenir-lo

Experiència docent universitària en l'àmbit
Didàctica de les llengües

Estar en actiu com a professional en l' àmbit en el moment de la contractació

Tenir les competències necessàries per impartir docència en anglès

Experiència professional en l'àmbitTítol de doctorat
Experiència docent universitària en anglès
Experiència amb direcció de TFGs i de Pràctiques
Acreditació de competències en llengua anglesa


Assoliment:

Iniciativa

Orientacio a l'assoliment

Planificació i organització

Preocupacio per l'ordre i la qualitat

Gestió de l'equip:

Treball en equip i cooperació

Gestió personal:

Autoconfiança

Autocontrol

Compromís amb l'organització

Influència:

Comunicació

Empatia

Orientació a l'usuari


Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Associat/ada
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a 480 hores
Horari Horari de la docència: Anglès (psicologia): dilluns (15.00-16.30, 17.00-18.30) i dijous (15.00-16.30). Anglès (Ciències de l'activitat física i de l'esport): dimarts (12.30-14.00) i dimecres (9.00-10.30, 10.30-12.00)
Semestres 2n semestre
Salari brut anual: 9.781,61€Títol Sollicitud Descripció Estat Sel·leccionar